НОВИНИ

Промоционална кампания на Инса Ойл

Image

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

за участие в промоционална кампания

на "Инса Ойл"

 

(за периода: 01.04.2023г. – 31.05.2023 г., включително)

Участниците в Кампанията трябва да се запознаят и съгласят с условията на официалните правила, изложени по-долу (наричани за краткост „Официалните правила“)

Раздел 1. Организатор на Промоцията и Официални правила на промоционалната кампания

Промоционалната кампания на "Инса Ойл" („Промоцията“ или „Играта“) се организира от „СЕВИ ОЙЛ“ ЕООД, регистрирана в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под единен идентификационен код (ЕИК) 203970390, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Северен, бул./ул. Васил Левски № 170, бл. Административна сграда на бензиностанция Инса Ойл, телефон - 032346088 - Ваня Манова, имейл: v.manova@insainvest.bg, наречено „Организаторът”.

Раздел 2. Териториален обхват на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в общо 13 обекта с бранд "Инса Ойл", находящи се на следните адреси:

   гр. Пловдив, Остромила 202

   гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ 53

   гр. Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 58

   гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“

   гр. Пловдив, бул. „Васил Левски“ 170

   Област Пловдив, Община Раковски, с. Стряма

   гр. Русе, бул. „Липник“ 73 А

   гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 195

   гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 62

   гр. Първомай, ул. Васил Левски“ 56

   гр. Хасково, бул. „Васил Левски“ 29

   гр. Стара Загора, Е773, Източна индустриална зона, 6050

   Проход „Маказа“, с. Кирково, Област Кърджали,

в които се предлагат дефинираните в Раздел 4 по-долу продукти.

Раздел 3. Продължителност на Промоцията

Периодът на Промоцията е от 00:00:01 часа на 01.04.2023 г. до 23:59:59 часа на 31.05.2023 г. („Промоционален период“).

Раздел 4. Участващи продукти

Всеки клиент, който зареди 30л. или повече литри гориво от вида А95 И ЕВРО ДИЗЕЛ, ще получи 1 талон за участие, в който да попълни данните си, за да може да го пусне в урната и да участва в играта.

Всеки клиент, който зареди 30л. или повече от GT MAX горивата А100 и GT MAX Дизел ще получи двоен шанс за участие (2 талона), в които да попълни данните си, за да може да ги пусне в урната и да участва в играта.

 

Посочените в настоящият раздел продукти, закупени в посочените минимални количества ще бъдат наричани по-долу „Промоционален/ни продукт(и)“).

За избягване на съмнение в Промоцията няма да участват други продукти, предлагани в обектите с бранд „Инса Ойл“.

Раздел 5. Механизъм на Промоцията

Всяко физическо лице, навършило 18-годишна възраст, може да участва в Промоцията като до края на Промоционалния период закупи Промоционален продукт(и) от обект с бранд „Инса ойл“ на територията на Република България съгласно раздел 2, попълни получените талони през Промоционалния период, в съответствие с реда и условията, установени в настоящите Официални правила и ги пусне в урните, поставени в обект с бранд „Инса ойл“.

В Промоцията нямат право да участват служителите на „СЕВИ ОЙЛ“ ЕООД и членове на техните семейства.

Участието в Кампанията се осъществява в следните стъпки:

* Участникът трябва да закупи Промоционален/ни продукт(и) преди края на Промоционалния период, посочен в раздел 3 по-горе.

* Участникът трябва да попълни получения талон с личните си данни, а именно име и фамилия, град и телефон за връзка.

* От участника ще бъде изискано да потвърди, че е навършил 18-годишна възраст, че е прочел, разбрал и се е съгласил с Официалните правила и че е прочел и разбрал информацията, засягаща обработването на лични данни в Официалните правила.

* Участникът трябва да пусне талона в урната, намираща се в обекта.

Участникът може да регистрира по всяко време в рамките на Промоционалния период нови талони, но не по-късно от 23:59:59 часа на 31.05 2023 г.

    

Тегленето на наградите ще се проведе след края на Промоцията и печелившите ще бъдат уведомени по телефон, като информация относно спечелилите награда ще бъде публикувана и на Instagram и Facebook страницатана Инста ойл, съгласно условията, посочени в настоящите Официални правила.

Всеки печеливш участник ще бъде потърсен на мобилния телефонен номер, който е въвел при попълването на талона, за доуточняване на детайлите по получаването на наградата. Обаждане ще бъде инициирано поне 3 пъти на ден в рамките на три последователни дни. При невъзможност да се осъществи контакт с печелившия в рамките на този период, наградата ще се присъди на негова резерва.

Всички награди в Промоцията се присъждат на случаен принцип чрез томбола. В томболата участват всички лица отговарящи на настоящите Правила.

Тегленето на печелившите, чрез томболата се извършва в присъствието на нотариус на 07.06.23 г.

След изтеглянето на печелившите, ще бъдат изтеглени алтернативни печеливши (резерви), на които да бъдат връчени награди, в следните случаи:

(i) ако печеливш участник е дисквалифициран по реда и условията на настоящите Официални правила;

(ii) ако Организаторът не може да се свърже с печелившия в продължение на 3 последователни дни;

(iii) ако спечелил участник не е предоставил изискуемите данни за получаване на наградата или не отговаря на другите условия на Промоцията;

(iv) ако спечелилият откаже наградата.

Резервите ще бъдат изтеглени, както следва:

Ще бъда изтеглени 20 (двадесет) резерви.

Във връзка с провеждане на томболата Нотариусът съставя Констативен протокол. С този протокол се удостоверяват изтеглените печеливши и алтернативни печеливши (резерви).

С цел прозрачност на резултатите от проведеното теглене на наградите Организаторът ще публикува на Instagram и Facebook страницата на Промоцията инициалите на всеки печеливш участник, последните четири цифри от телефонния му номер и наградата, която съответният участник печели. Публикуването ще се извърши до 12.06.2023 г.

След като Организаторът се свърже със спечелилия участник, той трябва да предостави информация за валиден и пълен адрес на територията на Република България, трите си имена и мобилен телефонен номер, а в случаите, в които е необходимо за целите на връчване/получаване и/или използване на наградата, печелившият трябва да посочи в предоставяната информация и ЕГН (или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице).

В случай че при тегленето на наградите, останат нераздадени награди поради недостатъчен брой печеливши и резерви, отговарящи на изискванията за валидиране и на другите условия на Промоцията, останалите нераздадени награди няма да бъдат връчени и друго теглене няма да бъде организирано.

Видовете и броят на наградите, които ще бъдат раздадени в рамките на Промоцията, са както следва:

Общо 130 видеорегистратора от модел и марка по преценка на Организатора.  

На всеки участник може да бъде предоставенa само една награда от този вид в рамките на Промоцията, независимо от броя талони, с които е участвал.

Наградите не могат да бъдат заменяни, спечелилите не могат да изискват размяната им за паричната им равностойност, нито да променят характеристиките и параметрите им.

Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини извън контрола на Организатора наградите са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е алтернатива.

Снимките/ изображенията на наградите върху промоционалните материали на Промоцията, са с илюстративна цел.

Наградите ще бъдат доставени от Организатора до печелившите участници чрез куриер на посочения от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършват.

Доставките ще бъдат осъществени в рамките на 6 седмици, считано от датата, на която печелившият участник е изпратил пълен адрес за доставка и/или другите необходими данни и след като са съгласувани всички детайли по получаването на наградата. Спечелилият участник удостоверява получаването на наградата с подписа си.

Организаторът не носи отговорност и не е задължен да доставя награда в случай на:

* неизпратен адрес или други необходими данни в рамките на 10 календарни дни, след като спечелилият е уведомен за наградата;

* при подаден непълен или грешен адрес или други непълни или грешни данни; * ако адресът е извън територията на Република България;

* в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при 2 независими опита за доставка.

Раздел 6. Отговорност

До степента, позволена от закона, Организаторът не носи отговорност в случай на явни дефекти на наградите, които не са били посочени при получаването на съответната награда от получателите. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени в резултат на използването на наградите.

Организаторът не носи отговорност за евентуални разходи за участниците, свързани с участието в тази Промоция и/или използване на наградите в Промоцията.

 Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данниса използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

 

Раздел 7. Правни спорове

До степента, позволена от закона, Организаторът не поема каквато и да е отговорност за и не може да бъде въвличан, в каквито и да е правни спорове по повод на владението или собствеността върху наградите, както и в правни спорове, породени от евентуални разходи за участниците, свързани с участието в тази Промоция и/или използване на наградите в нея.

Всеки потенциален правен спор между Организатора, от една страна, и участниците в Промоцията, от друга страна, ще се решава по взаимно съгласие. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища.

Приложимо право по тези официални правила е действащото законодателство на Република България.

Раздел 8. Прекратяване на Промоцията

Организаторът има право да прекрати Промоцията преди изтичане на Промоционалния период, посочен в Раздел 3 на настоящите Официални правила, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства по смисъла на законодателството или други обективни обстоятелства, които водят до невъзможност за Организатора да продължи провеждането на Промоцията. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 9. Публичност

Настоящите правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни презсрока на продължителност на играта на сайта www.insaoil.bg.

С участието в тази Игра участниците разбират и се съгласяват, че настоящите Правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Играта, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе.

С участието в тази Игра участниците разбират и са информирани, че Организаторът или оторизирани от него лица могат да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта, а също и в период от 2месеца след края ѝ, а при възникнал спор – до прекратяване на казуса.

 

Раздел 10. Промени

Организаторът има право да нанася промени в Официалните правила на Промоционалната кампания. Всяко подобно изменение ще бъде публикувано на сайта на Промоциоалната кампания 24 часа преди да влезе в сила и ще бъде съобщено на участниците чрез същите средства за уведомление, използвани по отношение на Официалните правила на Промоцията.

ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

За целите на провеждането на Промоцията личните данни на участниците ще се обработват от: „СЕВИ ОЙЛ“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ под единен идентификационен код (ЕИК) 203970390, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Северен, бул./ул. Васил Левски № 170, бл. Административна сграда на бензиностанция Инса Ойл, тел................., имейл: ........................

Личните данни на участниците в Промоцията се обработват в съответствие с разпоредбите на Регламент № 679/2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Категории обработвани лични данни по време на Промоцията

По време на Промоцията Администраторът ще обработва следните категории лични данни на участниците:

* За всички участници в Промоцията ще бъдат обработвани следните лични данни: име, фамилия, град, телефонен номер, информация за навършени 18 години.

* За спечелилите награда от Промоцията в добавка към гореописаните данни, ще бъдат обработвани: три имена (и/или инициали), EГН или друг релевантен идентификатор, последните четири цифри от телефонния номер (за публикуване на Instagram и Facebook страницата на Промоцията), пълен адрес за доставка на наградите на територията на Република България и подпис.

Цел на обработването

Личните данни на участниците в Промоцията ще се обработват, за да:

- се организира и проведе Промоцията;

- се определят печелившите;

- се присъдят и връчат/доставят наградите;

- се осигури прозрачност на резултатите от проведеното теглене на наградите от Промоцията;

- се изпълняват данъчните, финансовите и счетоводни задължения на Администратора;

- се защитават правата и законните интереси на Администратора и/или на трети лица, включително за да се докаже, че Промоцията е била проведена и наградите са присъдени.

Правно основание за обработка

Личните данни ще се обработват на едно от следните правни основания:

* Личните данни ще се обработват, във връзка с изрично даденото съгласие на участника да участва в Промоцията;

* Личните данни ще се обработват, във връзка с изпълнението на договор, сключен с всеки участник (приемането на Официалните правила на Промоцията е равносилно на сключване на договор);

* Обработването на лични данни след края на Промоцията и предоставянето на наградите се осъществява: (i) на основание на законния (легитимния) интерес за защита на правата и законните интереси на Администратора и/или на трети лица, включително за да може да докаже, че Промоцията е проведена и наградите са присъдени, в това число чрез публикуване на Instagram и Facebook страницата на инициалите на всеки печеливш участник, последните четири цифри от телефонния му/й номер и (ii) на основание на законовите задължения, свързани с данъчните, финансовите и счетоводните закони, изискващи счетоводните документи да се съхраняват за определен период от време.

Получатели на лични данни

Личните данни на участващите в Промоцията лица могат да бъдат разкрити, само ако е необходимо, на следните категории трети лица:

* Дружества, които предоставят продукти и услуги на Администратора, като системи за информационни технологии и свързаните с тях доставчици по поддръжка, включително телекомуникационни доставчици, услуги за съхраняване на информация и възстановяване при бедствия, услуги във връзка с киберсигурността, както и други аутсорсинг доставчици на услуги, каквото е съхраняването на информация „в облак“ или на носители извън офисите на Администратора;

* Други лица като регулаторни органи, счетоводители, одитори, адвокати, нотариуси или други външни експерти, в случай че тяхната и/или нашата дейност изисква такава информация;

* Куриери, на които е възложена доставката на наградите до печелившите;

* Лица, които предоставят продукти и услуги за нуждите на Промоцията.

Лицата, на които са предоставени или които получават достъп до лични данни на участниците съгласно гореописаното, са ограничени (по закон и/или по договор) в правата си да използват личните данни. Администраторът гарантира, че всички трети лица, на които личните данни се разкриват доброволно, са длъжни да спазват задълженията за конфиденциалност и сигурност в съответствие с настоящите Официалните правила и приложимите закони (с цел избягването на съмнение, това не може да се приложи, когато разкриването не е по решение на Администратора).

Освен описаното по-горе, Администраторът няма да споделя никаква част от личните данни, обработвани във връзка с Промоцията, с трети лица, без да уведоми съгласно законовите изисквания субектите на данни или, ако е приложимо, без да е получил тяхното предварително съгласие.

Период на съхранение на личните данни

Личните данни на участниците, които не са печеливши, ще бъдат съхранявани от Обработващия 90 дни след края на Промоцията, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок за съхранение с оглед изпълнение на законови задължения или за защита на права и законни интереси на Администратора и/или на трето лице, включително в случай на правен спор.

Личните данни на участниците, спечелили награда от Промоцията, ще бъдат съхранявани в съответствие с приложимите законови разпоредби във финансовата и счетоводната сфера:

(i) когато личните данни са включени в счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

(ii) когато личните данни са включени в други носители на счетоводна информация – 3 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

След изтичане на сроковете за съхранение на личните данни Администраторът премахва или унищожава тези данни от средствата за обработване и съхранение и налага подобни задължения на обработващите, при спазване на приложимото законодателство.

Предаване на данни в трети държави

Данните на участниците в Промоцията няма да се предават в трети държави.

Права на субектите на данни

За целите на справедливото и прозрачно обработване участниците като субекти на лични данни имат, доколкото са изпълнени приложимите изисквания, следните права:

  • Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация.
  • Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.
  • Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.
  • Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
  • Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
  • Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни.
  • Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния надзорен орган за защита на лични данни:

Име: Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. Цветан Лазаров 2

E-mail: kzld@cpdp.bg

Мерки за защита на личните данни

Администраторът се ангажира да защитава личните данни от всяка загуба, злоупотреба, разкриване, промяна, липса, неоторизиран достъп и унищожаване и предприема всички разумни предпазни мерки, за да защити поверителността на личните данни, включително чрез използване на подходящи организационни и технически мерки. Администраторът се задължава да приложи подходящи технически и организационни мерки, за да осигури подходяща степен на сигурност за личните данни, принадлежащи на участниците в Промоцията. Администраторът се задължава да наложи подобни задължения на всички обработващи. При оценката на подходящата степен на сигурност се вземат предвид по-специално рисковете, произтичащи от обработването на лични данни, в частност от случайно или незаконно унищожаване, загуба, модификация, неоторизирано разкриване или достъп до предоставените, съхранени или обработвани лични данни. При предоставянето на лични данни на Администратора и обработващите личните данни може да се прехвърлят от субектите на данни по интернет. Въпреки че Администраторът полага всички усилия да защити личните данни, които са му предоставени, обменът на информация по интернет не е напълно сигурен. Поради това не можем да гарантираме сигурността на личните данни, предавани по интернет. След като Администраторът получи такива личните данни, той ще използва стриктни процедури и функции за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп до тях.