КАЧЕСТВО

Лаборатория


Лаборатория

Гарантирана постоянна ефективност на процесите и тотално управление на качеството

За да се гарантира постоянната ефективност на процесите и тотално управление на качеството в „ИНСА ОЙЛ” ЕООД е изграден нефто-изпитвателен комплекс с обособена лаборатория в изпитването на всички видове петролни продукти. Всички изпитания на маслени и горивни продукти на минерална основа се извършват въз основа на нови и съвременни методи на изпитване, съответстващи на хармонизираните европейските и международни стандарти в областта на нефто-химическата промишленост.

Изпитванията се провеждат с прецизна апаратура, доставена от международно признати производители на лабораторно оборудване

Оборудване със съвременна апаратура за определяне на качествените характеристики на течни нефтопродукти

Комплексната изпитвателна лаборатория към “ИНСА ОЙЛ” ЕООД e оборудвана със съвременна апаратура за определяне на качествените характеристики на течни нефтопродукти съгласно изискванията на българските и международните стандарти /БДС, ASTM, ISO, EN и др./ Изпитванията се провеждат с прецизна апаратура, доставена от международно признати производители на лабораторно оборудване - Меrck, Metrohm, Herzog, Thermo Electron, Oxford Instruments, PetroSpec, Ika Werke, Julabo, Anton Paar, Labovisco и др. Аналитичните апарати, с които се оценяват качествата на горивата са базирани на съвременни методи като инфрачервена и ултравиолетова спектроскопия, рентгено-структурен и УВ- флуоресцентен анализ, автоматичнa хроматографска и калориметрична техника при използването на компютърно управление на апаратите.

Високопрофесионален екип от специалисти обслужва прецизната апаратура

Талантлив, образован и високопрофесионален екип от специалисти с необходимата квалификация и дългогодишен опит, обслужва прецизната апаратура под строг и динамичен контрол. Производственият цикъл е изцяло обхванат - входящ контрол на качеството на постъпващите суровини и материали, оперативен технологичен контрол за работата на инсталациите и краен контрол на стоковите продукти на рафинерията. Иновационните разработки – алтернативни рецептури и нови продукти са неделима част нейната работа. Гарант за прецизната й работа са получаваните сравними резултати от междулабораторни изпитвания, провеждани с други нефтоизпитвателни лаборатории.

Изпитвателната лаборатория е въвела система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO/IEC 17025 и е акредитирана от Изпълнителната агенция “Българска служба за акредитация”
Акредитирана е от Изпълнителната агенция “Българска служба за акредитация” от 2005 г. с последваща преакредитация през 2008 г. и разширяване на обхвата на продуктите през 2010 г., 2017г. и 2020 г.
През периода лабораторията е обновена  с по-голям обем и с нова аналитична техника –газ-хроматографски системи, инфрачервени спектрометри, UV/VIS – спектрометри, автоматични апарати за дестилационни характеристики и ниско температурни показатели и др., адекватен отговор на разширението на компанията с нови производствени мощности, а също и изпитвания на нови продукти. 
В бизнес-програмата на “ИНСА ОЙЛ” ООД ежегодно се залагат средства за обновяване и доставка на модерна апаратура

През периода на акредитация лабораторията е обновена с по-голям обем и с нова аналитична техника –газ-хроматографски системи, инфрачервени спектрометри, UV/VIS – спектрометри, автоматични апарати за дестилационни характеристики и ниско температурни показатели и др., адекватен отговор на разширението на компанията с нови производствени мощности, а също и изпитвания на нови продукти. Направените инвестиции за лабораторията през 2020 г. надхвърлят 400 000 лева. В бизнес-програмата на “ИНСА ОЙЛ” ООД ежегодно се залагат средства за обновяване и доставка на модерна апаратура за да може в КИЛ да се работи прецизно и така тя се развива като един важен и стратегическти пункт в структурата на компанията.

инвестиции тази година в лабораторията

400 000+ лева
инвестиции тази година в лабораторията

Сертификати на лабораторията

„Инса ойл“ ЕООД отговаря на всички български и международни екологични стандарти. В своята дейност компанията е внедрила интегрирана система на управление по трите международни стандарта за управление – ISO 9001 – управление на качеството; - ISO 14001- управление на околната среда и – ISO 45001 – управление на здравето и безопасността при работа. Системите са сертифицирани от международната сертифицираща организация TUV NORD.

ВИЖ ВСИЧКИ